Tehničke usluge

Tehničke usluge 2018-02-06T06:51:43+00:00

“Elektrovod” d.o.o. pruža sledeće usluge iz svoje djelatnosti:

• Konsalting – stručno savjetovanje i usaglašavanje pri izboru solaranog sistema i sistema centralnog grijanja.

• Specifikacija materijala – popisuje sve artikle za odabrani sistem solarnih instalacija i instalacija grijanja, na osnovu čega izvođač pravi instalaciju.

• Idejno rješenje izrađujemo šematske crteže koje smo usaglasili sa važećim propisima na osnovu sagledavanja potrebe objekata. Iz toga određujemo okvirnu cijenu za sistem grijanja ili solarni sistem.

• Investicioni projekat – izrada tehničke dokumentacije sa detaljnim tehničkim podacima specifikacijom materijala, te konačnom cijenom Vaše investicije.

• Glavni projekat brzo, efikasno i pouzdano projektovanje glavnih mašinskih termo-tehničkih instalacija i instalacija solarnih sistema.

• Usluge instaliranja i montaže za centralno grijanje i solarne sisteme.

• Usluge tehničkog nadzora nad građenjem – bitan faktor da vaše instlacije budu urađene po zahtjevu važećih EU normi i standarda, ne sa samozvanim neprovjerenim majstorima već sa iskusnim, za to osposobljenim, i stručnim kadrom priznatih referenci sa licencom prestižnih kompanija iz te oblasti i odgovarajuće školske spreme.